Fanny Zeller (1891-1941): Boryslaw – Berlin – Minsk
Stolperstein: Berlin, Havelstr. 20

Biographie der Woche:  Fanny Zeller

Biography of the week:  Fanny Zeller EN

Biografia tygodnia:          Fanny Zeller PL