A Story of Destruction and Survival

The Holocaust in the Galician Oil Belt

Kategorie: Uncategorized (Seite 1 von 2)

Report dated 1949 / Bericht aus dem Jahre 1949

[EN] Eberhard Helmrich was assigned in 1941 as chief economic officer for the Drohobycz area in Galicia. He protected Poles from persecution and saved the lives of many Jews from extermination. Yad Vashem recognized him as a Righteous Among the Nations.
In the same house with him lived his Polish driver, Jan Wojnar, with his family. Jan Wojnar was not only informed about Helmrich’s rescue activities, but also took an active part in them. He drove Jews to the border at his own risk so that they could flee. He undertook these trips accompanied by Helmrich or alone.
Recently we have found this 70 years old self information of Eberhard Helmrich in the Landesarchiv Schleswig-Holstein. In it he also reminds of the selfless and dangerous help of Jan Wojnar, who was arrested for it. In this document we have now found the address of Jan Wojnar after the war – so he survived. We therefore commemorate the Polish saviour Jan Wojnar on this very occasion.

[DE] Eberhard Helmrich wurde 1941 als Gebietslandwirt für den Bereich Drohobycz in Galizien eingesetzt. Er schützte Polen vor der Verfolgung und rettete das Leben vieler Juden vor der Vernichtung. Dafür wurde er von Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern anerkannt.
Im gleichen Haus mit ihm wohnte sein polnischer Fahrer, Jan Wojnar, mit seiner Familie. Jan Wojnar war nicht nur unterrichtet über die Rettungsaktivitäten Helmrichs, sondern nahm aktiv daran teil. Er fuhr unter eigener Lebensgefahr Juden zur Grenze, damit sie fliehen konnten. Diese Fahrten unterernahm er in Begleitung Helmrichs, oder auch alleine.
Vor kurzer Zeit haben wir im Landesarchiv Schleswig-Holstein diese 70 Jahre alte Selbstauskunft Eberhard Helmrichs gefunden. Darin erinnert er auch an die selbstlose und lebensgefährliche Hilfe von Jan Wojnar, der dafür verhaftet wurde. In diesem Dokument haben wir jetzt die Adresse von Jan Wojnar nach dem Kriege gefunden – er hat also überlebt. Wir gedenken aus diesem besonderen Anlass deshalb auch des polnischen Retters Jan Wojnar.

[PL] Eberhard Helmrich został zatrudniony w 1941 roku jako Kreislandwirt w i kierował Urzędem d/s Wyżywienia i Rolnictwa na obszarze Drohobycza. Bronił Polaków przed prześladowaniami i ratował życie Zydów przed Zagładą. Za to został wyróżniony odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów Swiata. W tym samym budynku, z nim, mieszkał również jego polski kierowca Jan Wojnar z rodziną. Jan Wojnar nie tylko wiedział o niebezpiecznej działalności Helmricha, ale aktywnie się w nią angażował. Ryzykując własnym życiem przewoził Zydów do granicy, by mogli uciec.Te podróże odbywał w towarzystwie Helmricha, ale również sam.

Niedawno znaleźliśmy w archiwum Schlezwiku Holsztyna sprawozdanie sporządzone przed 70 laty przez samego Eberharda Helmricha. Wspomina w nim bezinteresowną, niebezpieczną dla życia pomoc Jana Wojnara, który zresztą z tego powodu został póżniej aresztowany. W tym dokumencie znajdował się również adres, pod którym Jan Wojnar mieszkał po wojnie, a to oznacza, że przeżył.

Wspominamy więc z tej szczególnej okazji wspaniałego Polaka, który uratował wielu Zydow

Report Helmrich from 1949: Signatur LASH Abt 352.4 Nr. 1749

Prozess / Process: KZ Stutthof / Concentration Camp Stutthof

Häftlingskarte Ronja Guttenplan, KZ Stutthof

[DE] In Münster fand ein Prozess statt gegen einen früheren SS-Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof (etwa 50 km entfernt von Danzig); die Regionalschau Münster berichtete darüber. (WDR-Münster über das KZ Stutthof)
In unserer Ausstellung über den Holocaust im galizischen Erdölrevier dokumentieren wir vor allem das Schicksal der jüdischen Familie Lippman. Ronya (Ronja) Guttenplan war die Tante des Überlebenden Prof. Józef Lipman. Als die Nazi-Besatzung angesichts der heranrückenden Roten Armee die Erdölstadt Boryslaw aufgab, löste man das Zwangsarbeitslager für Juden auf und brachte die noch lebenden arbeitsfähigen Juden in das KZ Krakau-Plaszów. Von dort wurde Ronya Guttenplan in das KZ Auschwitz transportiert, wo sie am 8.8.1944 unter der Häftlingsnummer A_17456 registriert wurde. Am 10.9.1944 wurde sie dann in das KZ Stutthof überstellt (Häftlingsnummer #85050). Dort kam sie um: ob durch Entkräftung, Hunger, Krankheit, Misshandlung oder Spritze ins Herz lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Der Prozess wurde jetzt wegen des Gesundheitszustandes des Angeklagten vorzeitig beendet (WDR-Münster über das Prozessende). Trotzdem war es in jedem Fall gut, dass durch diesen Prozess noch einmal an die Ermordung der Juden in diesem KZ erinnert wurde. Für uns verbindet sich dieses grausige Geschehen auch mit dem Bild von Ronya Guttenplan.

[EN] A trial against a former SS guard of the Stutthof concentration camp (about 50 km away from Danzig) took place in Münster; the Regionalschau Münster reported on it.
In our exhibition on the Holocaust in the Galician oil district, we document above all the fate of the Jewish Lippman family. Ronya Guttenplan was the aunt of the survivor Prof. Józef Lipman. When the Nazi occupation abandoned the oil town of Boryslaw in the face of the approaching Red Army, the forced labor camp for Jews was dissolved and the Jews still alive and able to work were brought to the Krakow-Plaszów concentration camp. From there, Ronya Guttenplan was transported to the Auschwitz concentration camp, where she was registered on 8 August 1944 under prisoner number A_17456. On September 10, 1944, she was transferred to the Stutthof concentration camp (prisoner number #85050). There she was killed: whether by

Familienfoto vor 1939; Ronja Guttenplan ganz links

exhaustion, hunger, illness, abuse or injection into the heart cannot be said with certainty. In any case, it is good that this trial once again reminds us of the murder of the Jews in this concentration camp. For us, this horrible event is also connected with the image of Ronya Guttenplan.

[PL] Obecnie w Münsterze toczy się proces przeciwko byłemu strażnikowi SS z obozu koncentracyjnego Stutthof (ok. 50 km od Gdańska), o którym informuje dziennik regionalny z Münsteru.
Na wystawie poświęconej Holokaustowi w galicyjskim okręgu naftowym dokumentujemy przede wszystkim losy żydowskiej rodziny Lippmanów. Ronja Guttenplan była ciotką ocalałego prof.Józefa Lipmana. Niemcy uciekając przed zbliżającą się Armią Czerwoną, tuż przed opuszczeniem miasta naftowego Borysław, likwidują obóz pracy przymusowej dla Żydów, a Żydów wciąż żyjących i zdolnych do pracy przewożą do obozu koncentracyjnego Kraków-Plaszów. Stamtąd przewożą Ronję Guttenplan do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie 8 sierpnia 1944 r. została zarejestrowana pod numerem więźnia A_17456. Następnie 10.9.1944 r. przenoszą ją do obozu koncentracyjnego Stutthof (numer więźniai #8505050) gdzie zmarła: czy to przez wyczerpanie, głód, chorobę, maltretowanie czy zastrzyki do serca, tego nie można z całą pewnością stwierdzić. W każdym razie dobrze się stało, że ten proces po raz kolejny przypomina nam o zabójstwie Żydów w tym obozie koncentracyjnym. Dla nas to makabryczne wydarzenie jest również związane z obrazem Ronji Guttenplan.

Exhibition list / Ausstellungsliste / lista wystawowa

[EN] From May 2015 to the end of 2018, the exhibition has already been shown 18 times in four different countries (PL, IL, UA, D): we are proud of it, but do not want to rest on our laurels. Unfortunately, the wave of populism, nationalism and anti-Semitism gives no reason for this. We thank our project partners, especially DBO (Drohobycz, Boryslaw and Vicinity Organisation from Israel) for their cooperation and support.

[DE] Von Mai 2015 bis Ende 2018 wurde die Ausstellung bereits 18-mal in vier verschiedenen Ländern (PL, IL, UA, D) gezeigt: wir sind stolz darauf, aber wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Dazu gibt leider die Welle des Populismus, Nationalismus und Antisemitismus keinen Anlass. Wir danken unseren Projektpartnern, vor allem DBO (Drohobycz, Boryslaw and Vicinity Organisation aus Israel), für die Zusammenarbeit und Unterstützung

[PL] Od maja 2015 roku do końca 2018 roku wystawa była już 18 razy pokazywana w czterech różnych krajach (PL, IL, UA, D): jesteśmy z niej dumni, ale nie chcemy spocząć na laurach. Niestety, fala populizmu, nacjonalizmu i antysemityzmu nie daje do tego powodu. Dziękujemy naszym partnerom projektu, a w szczególności DBO (Drohobycz, Borysław i Organizacja Wicypialnia z Izraela) za współpracę i wsparcie.

lista wystawowa PL

Liste der Ausstellungen DE

Exhibition list in English EN

book review: In fading light / Buchbesprechung: In schwindendem Licht

[DE] Unser Teammitarbeiter, Fotograf und Grafik-Designer, Christian Herrmann, hat ein neues Fotobuch herausgegeben: „In schwindendem Licht. Spuren jüdischen Lebens im Osten Europas.“ In der Online-Ausgabe des Nachrichtenmagazins der Spiegel erschien eine begeisterte Besprechung.

[EN] Our team member, photographer and graphic designer Christian Herrmann, has published a new photo book: „In fading light. Traces of Jewish life in Eastern Europe“. An enthusiastic review appeared in the online edition of the news magazine Der Spiegel.

bloodlands-fotos-der-spuren-juedischen-lebens-in-osteuropa-a-1229912.html

Our Exhibition in Krzyzowa / Kreisau

[Deutsch]

Die Webseite der Stiftung Kreisau berichtet über unsere Ausstellung zum Holocaust im Galizischen Erdölrevier, die bis 20.Mai dort zu sehen ist. Die Fotos sind während einer Tagung zur Gedenkstättenarbeit entstanden – die Rollups standen dort im Konferenzraum. Mittlerweile ist die Ausstellung umgezogen in das repräsentative Schloss

Deutsche Webseite der Stiftung Kreisau

[Polski]

Wystawa „Przywracać Pamięć. Holokaust na terenie Galicji” do maja w Krzyżowej

Wystawa do maja w Krzyżowej

Exhibition in Krzyżowa / Ausstellung in Kreisau

 

Post by Wiesia Jurasz:

[Polski]
Od wczoraj, 22 marca ” do połowy maja 2018 będzie można oglądać wystawę „Holokaust na terenie Galicji” w Miejscu Pamięci Fundacji „ Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej/Kreisau. Jest ona częścią międzynarodowego projektu Akcji Znaku Pokuty z Niemiec , Organizacji Drohobycz-Borysław i Potomkowie z Izraela i Fundacji Bente Kahan z Wrocławia, którą po raz pierwszy zaprezentowano publiczności w maju 2015 w Synagodze Pod Białym Bocianem. Otwarcie wystawy zbiegło się z początkiem Seminarium Wschodnio- i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci, na które do Krzyżowej przybyli historycy i współpracownicy miejsc pamięci, muzeów, organizacji praw człowieka lub osoby zajmujące się projektami dotyczącymi świadków historii.
Wystawa składa się z 29 polsko-angielskich rollupów o poruszającej treści, ilustrowanych wieloma autentycznymi, archiwalnymi zdjęciami. Przedstawia Holokaust na terenie Borysławsko-Drohobyckiego Zagłębia Naftowego. Opisuje losy mieszkających tam rodzin żydowskich, skupiając się na historii rodziny Józefa Lipmana (żyjącego świadka historii). Przypomina również postaci ludzi: Niemców, Polaków i Ukraińców, którzy ratując Żydów, narażali życie swoje i swoich rodzin – bohaterów odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

[Deutsch]
Von gestern, dem 22. März, bis Mitte Mai 2018 wird die Ausstellung „Der Holocaust in Galizien“ in der Gedenkstätte der Stiftung Kreisau für gegenseitiges Verständnis in Europa in Krzyżowa/Kreisau zu sehen sein. Es ist Teil des internationalen Projekts der Aktion Sühnezeichen (ASF) aus Deutschland, der Drohobycz-Borysław Organisation der Überlebenden und ihrer Nachkommen (DBO) aus Israel und der Bente Kahan Stiftung (FBK) aus Breslau/Wrocław in Polen. Die Ausstellung wurde im Mai 2015 in der Synagoge „Zum Weißen Storch“ in Breslau erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Eröffnung der Ausstellung in Kreisau fiel mit dem Beginn des Seminars zur ost- und westeuropäischen Gedenkstättenarbeit zusammen, an dem Historiker und Mitarbeiter von Gedenkstätten, Museen, Menschenrechtsorganisationen oder Personen, die an Zeitzeugenprojekten beteiligt sind, teilnehmen.
Die Ausstellung besteht aus 29 polnisch-englischen Rollups mit bewegenden Inhalten, illustriert mit vielen authentischen Archivfotos. Sie zeigt den Holocaust im Galizischen Ölrevier. Sie beschreibt das Schicksal der dort lebenden jüdischen Familien, vor allem die Geschichte der Familie von Prof. Dr. Józef Lipman, einem noch lebenden Zeitzeugen. Sie erinnert auch an Menschen – Deutsche, Polen und Ukrainer -, die ihr Leben und das Leben ihrer Familien riskierten, indem sie Juden retteten – Helden, die als Gerechte unter den Völkern geehrt werden.

[English]
From yesterday, March 22, until mid-May 2018, an exhibition entitled „The Holocaust in Galicia“ in the Memorial Site of the Krzyżowa Foundation for Mutual Understanding in Europe in Krzyżowa/Kreisau will be on display. It is a part of the international project „Action of the Reconciliation Mark“ from Germany, the Drohobych-Borysław Organization and descendants from Israel and the Bente Kahan Foundation from Wrocław, which was presented to the public for the first time in May 2015 in the White Stork Synagogue. The opening of the exhibition coincided with the beginning of the Seminar of East and West European Memorials, which was attended by historians and collaborators of memorial sites, museums, human rights organizations or people involved in history witness projects.
The exhibition consists of 29 Polish-English rollups with moving content, illustrated with many authentic, archival photographs. It presents the Holocaust in the Borysław-Drohobych Oil Belt. It describes the fate of Jewish families living there, focusing on the history of the family of Józef Lipman (a living witness of history). It also reminds people: Germans, Poles and Ukrainians, who risked their lives and the lives of their families by saving Jews – the heroes honored as Righteous Among the Nations.

Helmrich Gedenktafel in Drohobycz zurück an ihrem Platz

Well, almost MAZAL TOV, for those who can decipher.

Posted by Drohobycz Boryslaw on Freitag, 19. Januar 2018

Mazal Tov

MAZAL TOV! The memorial plate which we placed in Drohobycz last year to commemorate the Righteous Among the Nations,…

Posted by Drohobycz Boryslaw on Donnerstag, 18. Januar 2018

Videos in Ukrainian / Ukrainisch / Yкраїнський

український

Відтепер відео про проект «Історія знищення та порятунку» можна переглянути також українською мовою:
Історія проекту https://vimeo.com/212947617
Як ми це зробили https://vimeo.com/212947713
Концтабір Белжець https://vimeo.com/212947753
Виставка у Валбжиху https://vimeo.com/212947787
Виставка у Дзержонюві https://vimeo.com/212947933
Виставка у Кьольні https://vimeo.com/212948160
Решта відео українською мовою буде викладена в мережу приблизно через два тижні після Пасхи.

Deutsch

Diese Videos sind jetzt auf Ukrainisch über Vimeo verfügbar:​
Projektvorgeschichte https://vimeo.com/212947617
Wie wir es gemacht haben https://vimeo.com/212947713
Vernichtungslager Belzec https://vimeo.com/212947753
Waldenburg https://vimeo.com/212947787
Reichenbach https://vimeo.com/212947933
Köln https://vimeo.com/212948160​
​Danke an Tatiana Dettmer!
Die restlichen Videos werden ca. 10 Tage bis 2 Wochen nach Ostern ukrainisch gesprochen.

English

These videos are now available in Ukrainian via Vimeo:
Project history  https://vimeo.com/212947617
How we did it  https://vimeo.com/212947713
Extermination camp Belzec  https://vimeo.com/212947753
Wałbrzych / Waldenburg  https://vimeo.com/212947787
Dzierżoniów / Reichenbach  https://vimeo.com/212947933
Cologne / Köln  https://vimeo.com/212948160
Thanks to Tatiana Dettmer!
The remaining videos will be spoken in Ukrainian language in about 10 days to 2 weeks after Easter.

The Reichstag Warning: Was wir vom Reichstagsbrand lernen können

In diesem lesenswerten Artikel des Historikers Timothy Snyder in der New York Times werden die Vorgänge um den Reichstagsbrand untersucht und wie sie genutzt wurden, um eine Demokratie in die autoritäre Nazi-Diktatur zu verwandeln. Es ist eine überfällige Erinnerung: Die aktuellen Bezüge und Gefahren werden beleuchtet

The Reichstag Warning

« Ältere Beiträge