Biographie der Woche – biography of the week – biografia tygodnia

 – Text / Tekst in Deutsch / English / Polski

[DE] Jurist; NSDAP, SS, SD; Amtschef Distrikt Galizien

Dr. Ludwig Losacker war seit Studentenzeiten fanatischer Nationalsozialist. 1939 wurde er Kreishauptmann von Jaslo (Polen) und ordnete an, „dass ab heute, den 25. Mai 1940, kein Jude, keine Jüdin und kein jüdisches Kind die Straße betreten darf. Auch das Hinausschauen aus den Fenstern ist untersagt.“ (Klee, S. 381). Als Amtschef im Distrikt Galizien leitete er die Zivilverwaltung bei der Judenverfolgung direkt an. Er war seit Ende 1941 nicht nur über die Judenmorde informiert, sondern drängte selbst massiv darauf. Am 18. Juni 1942 forderte er bei einer Polizeikonferenz des gesamten GG: „Vor allem müsse dafür gesorgt werden, dass die Juden entfernt würden“. Er warnte seine Untergebenen davor, Juden zu helfen – sie sollten auch die nichtdeutsche „Gefolgschaft“ eindringlich darüber belehren (Sandkühler, S. 176 und S. 212).

read more / Czytaj więcej > 

Wegen einer Auseinandersetzung mit Himmler über die Besatzungspolitik gegenüber Polen, die er für kurzsichtig hielt, wurde Losacker im Oktober 1943 seiner Posten enthoben und degradiert. Deshalb wird er in Polen oft noch heute unkritisch als „polenfreundlich“ betrachtet (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Losacker).

Wie gelang es diesem aktiv an der Judenvernichtung Beteiligten, sich selbst „reinzuwaschen“, Karriere im Nachkriegsdeutschland zu machen und anderen Tätern zu helfen?
Kurzbiographie Ludwig Losacker

[EN] Lawyer; NSDAP, SS, SD; Chief Officer Galicia District

Dr. Ludwig Losacker had been a fanatical National Socialist since his student days. In 1939 he became district governor of Jaslo (Poland) and ordered „that from today, 25 May 1940, no Jew, no Jewess and no Jewish child may enter the street. It is also forbidden to look out of the windows.“ (Klee, p. 381). As head of the Galician district office, he led the civil administration directly in the persecution of the Jews. Since the end of 1941, he had not only been informed about the murders of the Jews, but had himself been pressing strongly for them. On 18 June 1942, at a police conference of the entire Generalgouvernement, he demanded: „Above all, it must be ensured that the Jews are eliminated“. He warned his subordinates not to help Jews – they should also urgently inform the non-German „followers“ about this (Sandkühler, pp. 176 and 212).

Because of an controversy with Himmler about the occupation policy towards Poland, which he considered short-sighted, Losacker was removed from his post and downgraded in October 1943. This is why in Poland he is still often regarded uncritically as “ polish friendly“ (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Losacker).

How did Losacker, who was actively involved in the extermination of the Jews, manage to „cleanse himself“, make a career in post-war Germany and help other perpetrators?
short biography Ludwig Losacker

[PL] Prawnik; NSDAP, SS, SD, szef urzędu w dystrykcie Galicja

Doktor prawa Ludwig Losacker był od czasów studenckich fanatycznym narodowym socjalistą. W 1939 został starostą w Jaśle (Polska) i zarządził, że „ od dzisiaj, 25 maja 1940 żaden Żyd, żadna Żydówka , ani żadne żydowskie dziecko nie może wyjść na ulicę. Zabronione jest także wyglądanie przez okno.” ( Klee, str. 381). Jako szef urzędu w dystrykcie Galicja kierował bezpośrednio administracją cywilną w czasie prześladowań Żydów. Był od końca 1941 nie tylko poinformowany o mordowaniu Żydów, lecz sam bardzo na to nalegał. 18 czerwca 1942 żądał w czasie konferencji policyjnej całego GG: „Przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby Żydzi zostali usunięci.” Przestrzegał swoich podwładnych, przed pomaganiem Żydom – polecił pouczyć o tym również ich nie- niemiecką świtę. (Sandkuehler, str. 176 i 212 )

Z powodu sporu z Himmlerem dotyczącym polityki okupacyjnej w stosunku do Polaków, którą uważał za krótkowzroczną, został Losacker w październiku 1943 usunięty ze swojej funkcji i zdegradowany. Dlatego nawet obecnie w Polsce jest bezkrytycznie uważany za „ przyjaznego Polakom”.(https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Losacker).

Jak udało się temu naziście biorącemu aktywny udział w Zagładzie Żydów siebie „wybielić”, zrobić karierę w powojennych Niemczech i pomóc innym sprawcom?
krótka biografia Ludwig Losacker