Post by Wiesia Jurasz:

[Polski]
Od wczoraj, 22 marca ” do połowy maja 2018 będzie można oglądać wystawę „Holokaust na terenie Galicji” w Miejscu Pamięci Fundacji „ Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej/Kreisau. Jest ona częścią międzynarodowego projektu Akcji Znaku Pokuty z Niemiec , Organizacji Drohobycz-Borysław i Potomkowie z Izraela i Fundacji Bente Kahan z Wrocławia, którą po raz pierwszy zaprezentowano publiczności w maju 2015 w Synagodze Pod Białym Bocianem. Otwarcie wystawy zbiegło się z początkiem Seminarium Wschodnio- i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci, na które do Krzyżowej przybyli historycy i współpracownicy miejsc pamięci, muzeów, organizacji praw człowieka lub osoby zajmujące się projektami dotyczącymi świadków historii.
Wystawa składa się z 29 polsko-angielskich rollupów o poruszającej treści, ilustrowanych wieloma autentycznymi, archiwalnymi zdjęciami. Przedstawia Holokaust na terenie Borysławsko-Drohobyckiego Zagłębia Naftowego. Opisuje losy mieszkających tam rodzin żydowskich, skupiając się na historii rodziny Józefa Lipmana (żyjącego świadka historii). Przypomina również postaci ludzi: Niemców, Polaków i Ukraińców, którzy ratując Żydów, narażali życie swoje i swoich rodzin – bohaterów odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

[Deutsch]
Von gestern, dem 22. März, bis Mitte Mai 2018 wird die Ausstellung „Der Holocaust in Galizien“ in der Gedenkstätte der Stiftung Kreisau für gegenseitiges Verständnis in Europa in Krzyżowa/Kreisau zu sehen sein. Es ist Teil des internationalen Projekts der Aktion Sühnezeichen (ASF) aus Deutschland, der Drohobycz-Borysław Organisation der Überlebenden und ihrer Nachkommen (DBO) aus Israel und der Bente Kahan Stiftung (FBK) aus Breslau/Wrocław in Polen. Die Ausstellung wurde im Mai 2015 in der Synagoge „Zum Weißen Storch“ in Breslau erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Eröffnung der Ausstellung in Kreisau fiel mit dem Beginn des Seminars zur ost- und westeuropäischen Gedenkstättenarbeit zusammen, an dem Historiker und Mitarbeiter von Gedenkstätten, Museen, Menschenrechtsorganisationen oder Personen, die an Zeitzeugenprojekten beteiligt sind, teilnehmen.
Die Ausstellung besteht aus 29 polnisch-englischen Rollups mit bewegenden Inhalten, illustriert mit vielen authentischen Archivfotos. Sie zeigt den Holocaust im Galizischen Ölrevier. Sie beschreibt das Schicksal der dort lebenden jüdischen Familien, vor allem die Geschichte der Familie von Prof. Dr. Józef Lipman, einem noch lebenden Zeitzeugen. Sie erinnert auch an Menschen – Deutsche, Polen und Ukrainer -, die ihr Leben und das Leben ihrer Familien riskierten, indem sie Juden retteten – Helden, die als Gerechte unter den Völkern geehrt werden.

[English]
From yesterday, March 22, until mid-May 2018, an exhibition entitled „The Holocaust in Galicia“ in the Memorial Site of the Krzyżowa Foundation for Mutual Understanding in Europe in Krzyżowa/Kreisau will be on display. It is a part of the international project „Action of the Reconciliation Mark“ from Germany, the Drohobych-Borysław Organization and descendants from Israel and the Bente Kahan Foundation from Wrocław, which was presented to the public for the first time in May 2015 in the White Stork Synagogue. The opening of the exhibition coincided with the beginning of the Seminar of East and West European Memorials, which was attended by historians and collaborators of memorial sites, museums, human rights organizations or people involved in history witness projects.
The exhibition consists of 29 Polish-English rollups with moving content, illustrated with many authentic, archival photographs. It presents the Holocaust in the Borysław-Drohobych Oil Belt. It describes the fate of Jewish families living there, focusing on the history of the family of Józef Lipman (a living witness of history). It also reminds people: Germans, Poles and Ukrainians, who risked their lives and the lives of their families by saving Jews – the heroes honored as Righteous Among the Nations.