A Story of Destruction and Survival

The Holocaust in the Galician Oil Belt

Helena Leszczyńska (1907-1983)

1936 in Boryslaw: Familie Leszczyńska

Helena Leszczyńska

Wroclaw 22.04.2004 Posthume Ehrung Helena Leszczyńska: Enkelin Małgorzata Salmon, Józef Lipman, Tochter Czesława Kaponik

 

 

 

 

 

 

 

[DE] Freundschaften zu Menschen anderer Herkunft, Sprache oder Religion können oft Leben retten. Freundschaft gab oft den letzten Ausschlag, wenn Nichtjuden unter eigener Lebensgefahr während des Holocaust Juden
retteten. So war es auch im Fall der Freundschaft der katholischen Polin Helena Leszczynska zur Jüdin Etka Lippman  Kurzbiographie Helena Leszczyska

[EN] Friendships with people of other origins, language or religion can often save lives. Friendship was often the decisive factor when non-Jews, at their own peril during the Holocaust, were to save Jews‘ lives …and saved the world. So it was in the case of the friendship of the Catholic Polish Helena Leszczynska with the Jewish woman Etka Lippman  short biography Helena Leszczynska

[PL] Przyjaźnie z ludźmi o innym pochodzeniu, języku czy innej religii mogą często uratować życie. Przyjaźń była decydującym argumentem dlaczego nie-Żydzi , z narażeniem własnego życia, ratowali Żydów w czasie Holokaustu. Tak było też w przypadku katoliczki, Polki Heleny Leszczyńskiej i Żydówki Etki Lippman    krótka biografia Helena Leszczynska

Prof. Dr. Alfred Bentz (1897-1964)

Biographie der Woche – biography of the week – biografia tygodnica

Bentz in uniform, oil field Sirokaja Balka, 11/1942

[DE] Biographie eines Wissenschaftlers, der nicht Mitglied der NSDAP war, aber der Karriere wegen seine Fähigkeiten für das Böse einsetzte. Nach dem Krieg konnte er ungestraft diese Karriere als international anerkannter Fachmann fortsetzen  Kurzbiographie Alfred Bentz

[EN] Biography of a scientist who was not a member of the NSDAP, but who used his abilities for evil because of his career. After the war, he was able to continue this career as an internationally recognized expert with unpunished success    short biography Alfred Bentz

[PL] Biografia naukowca, który nie był członkiem NSDAP, ale w imię kariery swoimi umiejętnościami wspomagał zło. Po wojnie mógł bezkarnie kontynuować tę karierę jako uznany na całym świecie ekspert  krótka biografia Alfred Bentz

Ludwig Losacker (1906-1994)

Biographie der Woche – biography of the week – biografia tygodnia

[DE] Jurist; NSDAP, SS, SD; Amtschef Distrikt Galizien

Dr. Ludwig Losacker war seit Studentenzeiten fanatischer Nationalsozialist. 1939 wurde er Kreishauptmann von Jaslo (Polen) und ordnete an, „dass ab heute, den 25. Mai 1940, kein Jude, keine Jüdin und kein jüdisches Kind die Straße betreten darf. Auch das Hinausschauen aus den Fenstern ist untersagt.“ (Klee, S. 381). Als Amtschef im Distrikt Galizien leitete er die Zivilverwaltung bei der Judenverfolgung direkt an. Er war seit Ende 1941 nicht nur über die Judenmorde informiert, sondern drängte selbst massiv darauf. Am 18. Juni 1942 forderte er bei einer Polizeikonferenz des gesamten GG: „Vor allem müsse dafür gesorgt werden, dass die Juden entfernt würden“. Er warnte seine Untergebenen davor, Juden zu helfen – sie sollten auch die nichtdeutsche „Gefolgschaft“ eindringlich darüber belehren (Sandkühler, S. 176 und S. 212).

Wegen einer Auseinandersetzung mit Himmler über die Besatzungspolitik gegenüber Polen, die er für kurzsichtig hielt, wurde Losacker im Oktober 1943 seiner Posten enthoben und degradiert. Deshalb wird er in Polen oft noch heute unkritisch als „polenfreundlich“ betrachtet (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Losacker).

Wie gelang es diesem aktiv an der Judenvernichtung Beteiligten, sich selbst „reinzuwaschen“, Karriere im Nachkriegsdeutschland zu machen und anderen Tätern zu helfen?
Kurzbiographie Ludwig Losacker

[EN] Lawyer; NSDAP, SS, SD; Chief Officer Galicia District

Dr. Ludwig Losacker had been a fanatical National Socialist since his student days. In 1939 he became district governor of Jaslo (Poland) and ordered „that from today, 25 May 1940, no Jew, no Jewess and no Jewish child may enter the street. It is also forbidden to look out of the windows.“ (Klee, p. 381). As head of the Galician district office, he led the civil administration directly in the persecution of the Jews. Since the end of 1941, he had not only been informed about the murders of the Jews, but had himself been pressing strongly for them. On 18 June 1942, at a police conference of the entire Generalgouvernement, he demanded: „Above all, it must be ensured that the Jews are eliminated“. He warned his subordinates not to help Jews – they should also urgently inform the non-German „followers“ about this (Sandkühler, pp. 176 and 212).

Because of an controversy with Himmler about the occupation policy towards Poland, which he considered short-sighted, Losacker was removed from his post and downgraded in October 1943. This is why in Poland he is still often regarded uncritically as “ polish friendly“ (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Losacker).

How did Losacker, who was actively involved in the extermination of the Jews, manage to „cleanse himself“, make a career in post-war Germany and help other perpetrators?
short biography Ludwig Losacker

[PL] Prawnik; NSDAP, SS, SD, szef urzędu w dystrykcie Galicja

Doktor prawa Ludwig Losacker był od czasów studenckich fanatycznym narodowym socjalistą. W 1939 został starostą w Jaśle (Polska) i zarządził, że „ od dzisiaj, 25 maja 1940 żaden Żyd, żadna Żydówka , ani żadne żydowskie dziecko nie może wyjść na ulicę. Zabronione jest także wyglądanie przez okno.” ( Klee, str. 381). Jako szef urzędu w dystrykcie Galicja kierował bezpośrednio administracją cywilną w czasie prześladowań Żydów. Był od końca 1941 nie tylko poinformowany o mordowaniu Żydów, lecz sam bardzo na to nalegał. 18 czerwca 1942 żądał w czasie konferencji policyjnej całego GG: „Przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby Żydzi zostali usunięci.” Przestrzegał swoich podwładnych, przed pomaganiem Żydom – polecił pouczyć o tym również ich nie- niemiecką świtę. (Sandkuehler, str. 176 i 212 )

Z powodu sporu z Himmlerem dotyczącym polityki okupacyjnej w stosunku do Polaków, którą uważał za krótkowzroczną, został Losacker w październiku 1943 usunięty ze swojej funkcji i zdegradowany. Dlatego nawet obecnie w Polsce jest bezkrytycznie uważany za „ przyjaznego Polakom”.(https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Losacker).

Jak udało się temu naziście biorącemu aktywny udział w Zagładzie Żydów siebie „wybielić”, zrobić karierę w powojennych Niemczech i pomóc innym sprawcom?
krótka biografia Ludwig Losacker

Ernst Heinisch (1901-)

Biographie der Woche – Biography of the Week – Biografia tygodnia

Heinisch-Passfoto

[DE] Beruf: Müller. SS-Mitglied, Wachmann und Lagerkommandant in Galizien  Kurzbiografie Ernst Heinisch

[EN] Occupation: Miller. SS member, security guard and camp commander in Galicia  short biograpy Ernst Heinisch

[PL] Zawód: młynarz. Członek SS, strażnik i dowódca obozu w Galicji  krótka biografia Ernst Heinisch

Berta Bikales, Salomon Bikales

Biographie der Woche – Biography of the week – Biografia tygodnia

Boryslaw > Berlin > Boryslaw > Belzec

[DE] Ende Oktober 1938 wurden auf Anweisung Himmlers und in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt mindestens 17.000 polnischstämmige Juden nach Polen ausgewiesen. Die überraschende Ausweisung erfolgte gewaltsam. Davon betroffen waren auch viele gut integrierte Juden aus Galizien, die erfolgreich ihre wirtschaftliche Existenz als Handwerker oder Kaufleute aufgebaut und Familien gegründet hatten.

Die meisten Ausgewiesenen zogen in die Orte, in denen sie oder ihre Vorfahren geboren waren – nach Lemberg, Tarnopol, Drohobycz, Boryslaw… 1941 kamen sie wieder in die Gewalt der Nationalsozialisten – fast alle wurden im Holocaust umgebracht. Zu den Opfern gehörten Berta und Salomon Bikales aus Berlin.

Kurzbiographie Berta Bikales

[EN] At the end of October 1938, at least 17,000 Jews of Polish origin were expelled to Poland on Himmler’s orders and in coordination with the Foreign Office. The surprising expulsion took place by force. Many well integrated Jews from Galicia, who had successfully built up their economic existence as craftsmen or merchants and founded families, were also affected.

Most of the expellees moved to the places where they or their ancestors were born – Lviv, Tarnopol, Drohobycz, Boryslaw… In 1941 they were again in the hands of the National Socialists – almost all were killed in the Holocaust. Among the victims were Berta and Salomon Bikales from Berlin.

Short biography Berta Bikales

[PL] Pod koniec października 1938 roku zostało wydalonych do Polski, na polecenie Himmlera i w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, około 17 000 Żydów pochodzenia polskiego. Tego zaskakującego wydalenia dokonano przemocą. Dotknęło ono także wielu dobrze zintegrowanych Żydów z Galicji, którzy prowadzili udaną działalność gospodarczą jako rzemieślnicy lub kupcy, a także założyli rodziny.

Większość wydalonych udała się do miejsc, w których urodzili się oni lub ich przodkowie – do Lwowa, Tarnopola, Drohobycza, Borysławia…w 1941 roku znaleźli się znowu na terenie działania narodowych socjalistów – prawie wszyscy zostali zamordowani w Holokauście. Do ofiar należeli również Berta i Salomon Bikales z Berlina.

Krótka biografia Berta Bikales

Berlin > Belzec > Paris: „Aktion 1005“

Spurenbeseitigung – Elimination of Traces – Destruction des Traces- Usuwanie śladów

„Allée des Justes de France“

[DE] In unserer Ausstellung in Berlin zeigen wir ein Foto aus dem Zwangsarbeitslager Janowska bei Lemberg nach der Befreiung: drei jüdische Zwangsarbeiter des „Todeskommandos“ vor einer Knochenmühle. Diese wurde wie an vielen Orten der Massenmorde in der Aktion 1005 benutzt, um Spuren der Ermordeten zu beseitigen. Gestern besuchte ich in Paris die Holocaust-Gedenkstätte (Mémorial de la Shoah) und fand dazu ein anderes Objekt aus Belzec

[EN] In our exhibition in Berlin we show a photo from the forced labor camp Janowska near Lwiw after liberation: three Jewish forced laborers of the „death squad“ in front of a bone mill. As in many places of the mass murders in Aktion 1005, this was used to remove traces of the murdered. Yesterday I visited the Holocaust Memorial (Mémorial de la Shoah) in Paris and found another object from Belzec.

[PL] Na naszej wystawie w Berlinie pokazujemy zdjęcie zrobione w Obozie pracy przymusowej Janowska pod Lwowem, po wyzwoleniu. Na nim trzech żydowskich robotników przymusowych z „Komando Śmierci“ przy młynie do mielenia kości zmarłych, który używany był w wielu miejscach masowych mordów w Akcji 1005, ażeby zatrzeć ślady po zamordowanych. Wczoraj odwiedziłem w Paryżu Miejsce Pamięci o Holokauście (Memorial de la Shoah) i natknąłem się na inny objekt-z Bełżca.

Eine landwirtschaftliche Maschine – in Belzec?

[DE] Eine seltsame Maschine mit einem Trichteraufsatz
[EN] A strange machine with a funnel attachment
[PL] Dziwna mas

Tafeltext

Tafeltext – Plate Text – tekst tablicy

Seitenansicht

Seitenansicht

Siebe – Sieves – Sita

 

 

[

 

 

 

 

 

 

[DE] Pater Patrick Desbois ist der Vorsitzende der Gesellschaft „Yahad In Unum“, die Orte der Massenvernichtung in Osteuropa recherchiert und dokumentiert
[EN] Father Patrick Desbois is the chairman of the society „Yahad In Unum“, which researches and documents places of mass extermination in Eastern Europe.
[PL] Ojciec Partick Desbois jest przewodniczącym Towarzystwa „Yahad in Unum“, które bada i dokumentuje miejsca masowych mordów w Europie Wschodniej

Knochenmühle

Knochenmühle

[DE] Ehemalige Zwangsarbeiter der Sonderaktion 1005 demonstrieren die Funktion einer Knochenmühle im Lager Janowska (August 1944]
[EN] Former members of the Sonderkommando 1005 unit pose next to a bone crushing machine in the Janowska concentration camp
[PL] Członkowie jednostki Sonderkommando 1005 pozujący obok maszyny do kruszenia kości w niemieckim obozie koncentracyinym Janowski

29.8.2019: Vernissage / Wernisaż

Wiesia Jurasz, Cornelia Schmalz-Jacobsen [private]

Cornelia Schmalz-Jacobsen, Frau Dr. Glauning

Cornelia Schmalz-Jacobsen und Klaus Hasbron-Blume

Begrüßung durch Dr. Christine Glauning (Leiterin Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit)

Grußadresse Dr. Dagmar Pruin (Geschäftsfuehrerin Aktion Sühnezeichen Friedensdienste),

Es spricht: Cornelia Schmalz-Jacobsen (Zeitzeugin)

Cornelia Schmalz-Jacobsen und  Wiesia Jurasz

(Klaus Hasbron-Blume (Kurator)

 

Eröffnung der Ausstellung „Holocaust und Zwangsarbeit in Galizien“

Otwarcie wystawy „Holokaust i praca przymusowa w Galicji“

Opening of the exhibition „Holocaust and Forced Labor in Galicia“

Bericht / raport / report  Vernissage report (WJ)

Foto und Copyright:
private (1);
alle anderen: Andreas Schoelzel, Cuvrystr. 19, 10997 Berlin. Nutzung durch und für Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit frei. Veröffentlichung ist honorarpflichtig (zuzügl. MwSt) und Beleg . fon +4930 61609678. -NO MODEL RELEASE- Bei der Verwendung ausserhalb journalistischer Berichterstattung bitte vorher mit dem Autor Kontakt aufnehmen. Es wird grundsätzlich keine Einholung von Persönlichkeits-, Kunst- oder Markenrechten zugesichert, es sei denn, dies ist hier in der Bildbeschriftung ausdrücklich vermerkt. Die Einholung dieser Rechte obliegt dem Nutzer.]

Stolperstein Fanny Zeller

Fanny Zeller (1891-1941): Boryslaw – Berlin – Minsk
Stolperstein: Berlin, Havelstr. 20

Biographie der Woche:  Fanny Zeller

Biography of the week:  Fanny Zeller EN

Biografia tygodnia:          Fanny Zeller PL

Sara Kessler, Jonas Kessler

Biographie der Woche: Sara Kessler und Jonas Kessler

Sara Kessler wurde in Boryslaw in Galizien geboren und lebte in Köln. Sie war Jüdin und wurde deshalb ausgegrenzt, dann vertrieben und schließlich in Auschwitz ermordet: Ein jüdisches, ein galizisches, ein deutsches, ein europäisches Schicksal…

Ihr Sohn, Jonas Kessler, in Köln geboren, wurde im Konzentrationslager Plaszow (bei Krakau) erschossen

Kurzbiographien: Sara Kessler      Jonas Kessler

Biography of the week: Sara Kessler and Jonas Kessler

[EN] Sara Kessler was born in Boryslaw in Galicia and lived in Cologne. She was Jewish and was therefore marginalized, then expelled and finally murdered in Auschwitz: A Jewish, a Galician, a German, a European destiny….

Her son, Jonas Kessler, born in Cologne, was shot dead in the Plaszow concentration camp (near Krakow).

short biographies: Sara Kessler EN     Jonas Kessler EN

Biografia tygodnia: Sara Kessler i Jonas Kessler

[PL] Sara Kessler urodziła się w Borysławiu i mieszkała w Kolonii. Była Zydówką i została wykluczona, potem wypędzona i ostatecznie zamordowana w Auschwitz. Zydowski, galicyjski, niemiecki, europejski los….
Jej urodzony w Kolonii syn Jonas został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Płaszowie pod Krakowem.

Krótkie biografie:  Sara Kessler PL   Jonas Kessler PL

Zapraszam do Berlina,

29 sierpnia 2019 o godz. 19 w Centrum Dokumentacyjnym Robót Przymusowych w okresie nazizmu, przy ulicy Britzer 5 w Berlinie-Schoeneweide, odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy „Historia przeżycia i Zagłady. Holokaust i praca przymusowa na terenie Galicji“. Bazuje ona na wystawie Holokaust w Galicyjskim Okręgu Naftowym, którą stworzyliśmy we współpracy z izraelską organizacją DBO (Uratowanych z Drohobycza i Borysławia i ich Potomków), a pokazywaliśmy już dwadzieścia razy w czterech różnych krajach.
Wystawa została poszerzona na potrzeby Centrum Dokumentacyjnego Robót Przymusowych o tematykę pracy przymusowej Żydów na terenie Galicji oraz o krótkie biografie sprawców, ofiar i ratujących Żydów.
Wystawę, którą oglądać można do końca stycznia 2020, wzbogaci program towarzyszący.
W imieniu pana Klausa Hasbron-Blume- kuratora wystawy, zapraszam na wernisaż i do uczestnictwa w spotkaniach

flyer_pl

« Ältere Beiträge